บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง สำหรับคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ


     ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี