ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ
3. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ กรรมการตรวจสอบ