ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการตรวจสอบ
3. นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการตรวจสอบ