ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเอกมินทร์ งานทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กรรมการ
เลขานุการบริษัท
5. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ
6. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ
7. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ
8. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
9. นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ
10. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ
11. นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการอิสระ