ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ
8. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการ
9. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ
10. นายธงชัย ณ นคร กรรมการ
11. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ กรรมการ