บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่เน้นความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับน้ำหนัก ทั้งงานก่อสร้างแบบ pre-tensioned และ post-tensioned เช่น งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางยกระดับและสะพาน งานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งส่วนที่เป็นพื้น ผนังอาคารและคานสะพานสำเร็จรูป ซึ่งการนำลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง และยังเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้มากในงานระบบการสื่อสาร ระบบสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เช่น เป็นสายดินของงานผลิตเสาไฟฟ้า และใช้ในงานผลิตสายไฟฟ้า


ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้


1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire)
   
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น (Seven – Wire Prestressed Concrete Strand)
   
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี