ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยชมรมพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา
และเพื่อในพนักงานภายในองค์กรได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น     
อ่านต่อ...
 
 
ดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วไม้ประดับหน้าชุมชนมาบชลูดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศููนย์พัฒนาชุมชน
อ่านต่อ...
 
 
 
ดำเนินโครงการสร้างสนามเปตองให้แก่ชุมชนมาบชลูด
อ่านต่อ...
 
 
 
โครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2554) นำโดยทีมจิตอาสา บริษัทไทยไวร์ โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างที่พักอาศัยแก่ชาวบ้านชุมชน
มาบชลูด
อ่านต่อ...