1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศโดยจะนำเกณฑ์ต่างๆมาจัดทำ
เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัท
   
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
   
3. สร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยที่ นโยบายฯจะได้รับการปฏิบัติและเผยแพร่แก่
  พนักงานและสังคม ชุมชน
   
4. ป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย อากาศเสีย การจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดมลภาวะน้อย
  ที่สุด
   
5. ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี สภาพแวดล้อมในการทำงานและอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับ
  ปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
   
6. พิจารณาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติและทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
   
7. มุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อาทิ การใช้พลังงานทดแทน (Solar Roof), โครงการธงขาว-ดาวเขียว เป็นต้น


ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560      
       
นายแดน ทองอินทร์
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)