บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 25 ล้านบาท โดยก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529

2529

เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

2531

จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต

2532

เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น

2533

เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น

2535

แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537

2537

สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี และย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

2539

ดำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กต่างๆ ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง และลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ปัจจุบัน