การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
   
การเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
   
หนังสือเชิญประชุม
   
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น