ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการผู้จัดการ
2. นายสรรัฐ งานทวี กรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
3. นายพัฒนา สุขเกษม ผู้จัดการโรงงาน
4. นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย
5. นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาวบงกช งานทวี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7. นายเมธี ภักดีโต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ