"ผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"