# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการตรวจสอบ
3 นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการตรวจสอบ