# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการตรวจสอบ
3 นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา กรรมการตรวจสอบ