วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision)

"เป็นผู้นำทางด้านคุณภาพในการผลิตสินค้าลวดเหล็ก
โดยผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

พันธกิจของเรา (Our Mission)

  • TWP Mission มีความตระหนักในเรื่องคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  • TWP Mission ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในวิกฤติ หรือโอกาส
  • TWP Mission ดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
  • TWP Mission ส่งมอบตรงเวลาในราคาที่แข่งขันได้
  • TWP Mission เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

"ผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"