รางวัลที่ไทยไวร์โพรดัคท์ได้รับ

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพแล้ว เรายังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทให้มีความยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับภาคชุมชน เป็นต้น

Good Industry

"โรงงานดีเด่น 2561"

ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน

Green Industry

"อุตสาหกรรมสีเขียว"

ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)