วัฒนธรรมองค์กร

ด้วยคุณค่าหลักที่ชาว ไทยไวร์โพรดัคท์ ยึดถือและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงสะท้อนออกมา ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความมืออาชีพในการให้บริการแก่ลูกค้า เราเชื่อว่าบุคลากรมีส่วนสำคัญอย่างมากในการร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Teamwork

เน้นการทำงานเป็นทีม

TWP Teamwork
Open Mind

ยอมรับความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างและแลกเปลี่ยน

PCW
Knowledge Sharing

แบ่งปันและรักษาไว้ซึ่งองค์ความรู้ขององค์กร

PCW
Accountabilities

มุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบและทำจนสุดความสามารถในสิ่งที่ให้คำมั่นว่าจะทำ

PCW
Integrity

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

PCW