ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของลูกค้า
ของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)

         บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 “พ.ร.บ.”และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และก่อนที่บริษัทฯจะเข้าทำสัญญาซื้อขายกับท่าน
 2. เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย
 3. เพื่อการซื้อขาย การทำธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนตามกระบวนการ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้
 4. เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีการติดตามทวงหนี้
 5. เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการงานในการจ้างตามสัญญา
 6. เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก)
 7. เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัทฯ
 8. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคงคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัทฯ
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ลักษณะของสินค้า บริการ และ/หรือ ธุรกรรมที่ท่านทำกับบริษัท

    2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

 • เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือ ขอรับบริการจากบริษัทฯ
 • การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด
 • เมื่อท่านใช้งานระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชั่น และหรือเว็บไซต์ของบริษัท
 • แบบสำรวจความเห็นของลูกค้า และการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ และหรือบริการของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านเข้าร่วมในการแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Social Media ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น และ/หรือ
 • เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางบุคคลภายนอก

      ในบางกรณีบริษัทอาจร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแจ้งและเปิดโอกาสให้ท่านปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้

    2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

      ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า ประมวลผล) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เอกสารสำคัญของนิติบุคคลที่ออกให้โดยราชการ (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
 • ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต และชื่อผู้ถือบัตร และรายละเอียดของบัตรเครดิต
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data):
  • ข้อมูลศาสนา
  • ข้อมูลสุขภาพ
  • ประวัติอาชญากรรม

       บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในการส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

    2.3 การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ

      ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สินค้า และบริการ
 • เพื่อส่งมอบ/ จัดส่งสินค้าของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการที่มีอยู่
 • เพื่อบริหารจัดการการชำระเงินของท่าน รวมถึงจัดการค่าใช้จ่าย
 • เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีการติดตามทวงหนี้
 • เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการงานในการจ้างตามสัญญา
 • ฐานสัญญา
การดูแลลูกค้า
 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อลงทะเบียนลูกค้า
 • เพื่อนำไปสร้างชื่อผู้ใช้งาน (User name) ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของบริษัท
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของบริษัท
 • เพื่อตอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางในการเยียวยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอตามสิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่ในความครอบครองของบริษัท
 • เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน หรือธุรกิจของท่าน
 • เพื่อรักษาฐานข้อมูลและทำให้ข้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน
 • เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า
 • ฐานสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การพัฒนาธุรกิจ
 • เพื่อระบุถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการที่มีอยู่
 • เพื่อวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีอยู่
 • เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ ๆ
 • เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของท่าน และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ความต้องการ และเพื่อทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของท่าน
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และความเสี่ยง
 • เพื่อการยืนยันตัวตน
 • เพื่อป้องกันอาชญากรรมและบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัท เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบบริษัท ซึ่งอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงของท่าน
 • เพื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัทและลูกค้าของบริษัท
 • เพื่อจัดเก็บเอกสารสำหรับการตรวจสอบ อ้างอิง
 • เพื่อสืบหา ตรวจสอบ รายงานและแสวงหาแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 • เพื่อตรวจสอบกิจกรรมภายในของบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การตลาด
 • เพื่อสำรวจสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจ
 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่วิเคราะห์แล้วว่าตรงกับความต้องการของท่านผ่านวิธีการใด ๆ รวมถึงอีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความทางโทรศัพท์ Social Media จดหมาย หรือสื่อสารต่อหน้า
 • เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการตลาด
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
ทั่วไป
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบบริษัท
 • เพื่อการจัดทำแบบสำรวจ (Survey) ต่างๆของบริษัท เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจ เป็นต้น
 • เพื่อบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

    4.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น

 • ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทหรือให้บริการแก่บริษัท ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน
 • คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อและตัวแทนของท่าน
 • สถาบันทางการเงินและผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 • บุคคลหรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทมีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทและท่าน
 • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระดับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีและบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท
 • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
 • หน่วยงานป้องกันการทุจริต ซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อสืบหาและป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
 • บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน เช่นผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น และ/หรือ
 • บุคคลใดๆ ที่บริษัทได้รับคำสั่งจากท่านในเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว
 • บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบกิจการ การดำเนินงานของบริษัท

    4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

      บริษัทอาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัท โดยบริษัท จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม


5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

         บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา10 ปี นับจากวันที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทแล้ว โดยบริษัทจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย


6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

         ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการอย่างทันท่วงที

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัท อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากบริษัทสามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอสำเนา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัท ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการ ขอให้บริษัท ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทจะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผล เพื่อสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาได้
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัท หรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอื่นๆที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯดังกล่าว

         ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง

         บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่าน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัย ที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

         บริษัทจะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณีบริษัทอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสม


7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

         บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท


8. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

        ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหาชน)
101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2520 3855-64 หรือ
อีเมลถึง [email protected]


9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

         ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยบริษัทจะทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ โดยท่านสามารถดูการแก้ไข เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดได้จากวันที่ด้านล่างของประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy notice) และผ่านทาง เว็บไซด์ของบริษัท www.thaiwireproducts.com

        ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (Version 02)