# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัท
2 นายเอกมินทร์ งานทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
3 นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ
4 นายยงยุทธ บุญมี กรรมการ
5 นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ
6 นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ
7 นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา กรรมการ
8 น.ส.บงกช งานทวี กรรมการ
9 นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ
10 นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
11 นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ
12 นายแทน วรรณศุภ กรรมการอิสระ
13 นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการอิสระ