# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัท
2 นายเอกมินทร์ งานทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
3 นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ
4 นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กรรมการ
เลขานุการบริษัท
5 นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ
6 นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ
7 นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ
8 นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
9 นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระ
10 นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ
11 นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการอิสระ