ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ไทยไวร์โพรดัคท์ มุ่งมั่นที่จะลดมลพิษ อันตราย และความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO 14001