การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไทยไวร์โพรดัคท์ มีความมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานทุกคนให้มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย และพัฒนาแผนป้องกันและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามข้อกำหนด OHSAS 18001