ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

ห้องปฏิบัติการของไทยไวร์โพรดัคท์ได้รับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในส่วนของมาตรฐานการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการสากลตาม ISO/IEC 17025